PPUH IDEA JEST WŁAŚCICIELEM SERWISU IDEA DEKORACJE

Polityka Cookies

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.

 

PPUH IDEA JEST WŁAŚCICIELEM SERWISU IDEA DEKORACJE

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  PPUH IDEA Warszawa, ul. Wolska 60, właściciel serwisu idea.waw.pl, REGON 010801761, NIP 5270251163 (zwaną dalej: IDEA DEKORACJE). 

2. Inspektorem ochrony danych w PPUH IDEA jest Pan Wojciech Słupski, adres e-mail: wojciech@idea.waw.pl.

3. PPUH IDEA przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym oraz w dokumentacji firmowej. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon). 

4. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z PPUH IDEA umowy o świadczenie usług oferowanych przez  PPUH IDEA, przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

5. PPUH IDEA jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami PPUH IDEA) w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z PPUH IDEA umowy. 

6. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.